دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیتلفنسمت
 
1مهدیاسدی031-55913361کارشناس وب سایت و آموزش
3محسنبوجار آرانی031-55913364کارشناس مسئول نرم افزار
4رضاحمصی031-55914444کارشناس شبکه
5حسینخداشناس031-55913358کارشناس مسئول سخت افزار
6ابوالفضلخدمتی031-55913363کارشناس مسئول وب سایت و آموزش
7مهدیخیرخواه031-55913368کارشناس وب سایت و آموزش
8عباسصانعی031-55913353کارشناس سخت افزار
9علیطهماسبی نوش آبادی031-55913366کارشناس وب سایت و آموزش
10مهدیهفلاح031-55913365کارشناس وب سایت و آموزش
11سید رضاقاسم زاده031-55913355مسئول دفتر
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.