واحد پشتیبانی نرم افزار

تعداد بازدید:۲۹۵۱
شرح وظایف:
  • بررسی عملکرد سیستمها و فعالیتها و نیاز سنجی نرم افزاری واحدهای مختلف دانشگاه
  • انتخاب راهکارهای مناسب برای تهیه سیستمها و استقرار و توسعة آنها با توجه به فناوریهای نوین و پتانسیلهای موجود دانشگاه
  • برنامه‌ریزی جهت تهیه و استقرار سیستمهای نرم‌افزاری و پشتیبانی آنها
  • تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و یکپارچه‌سازی سیستمهای نرم‌افزاری مورد نیاز
  • مدیریت بانکهای اطلاعاتی و اعمال تدابیر لازم امنیتی در خصوص همه سیستمهای نرم‌افزاری
  • مهندسی مجدد، ارتقاء و بروزرسانی سیستمهای نرم‌افزاری
  • کنترل و نظارت بر تهیه یا خرید نرم‌افزارهای مورد نیاز تمام واحدهای دانشگاه در جهت یکنواختی و یکپارچگی سیستمها و پشتیبانی آنها
  • مستندسازی کامل سیستمهای نرم‌افزاری دانشگاه و تهیه گزارشات مورد نیاز
  • مطالعه و ارزیابی فعالیتهای انجام شده و تلاش در جهت ارتقاء دانش فنی و علمی کارکنان
  • ارایه مشاوره در امور طراحی و پیادهَ‌سازی سیستمهای اطلاعاتی دانشگاه