توزیع و مدیریت اینترنت

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۸
تعداد بازدید:۱۴۵۹
دانشگاه کاشان با قریب هفت هزار دانشجو و حدود هزار کارمند و عضو هیات علمی؛ یکی از بزرگترین جوامع توزیع و مدیریت اینترنت در منطقه را دارد. تعداد زیاد کاربر از یک سو و نیاز به قوانین متعدد و گاه پیچیده در مدیریت استفاده از آن موجب شده تا مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه
توزیع و مدیریت اینترنت

دانشگاه کاشان با قریب هفت هزار دانشجو و حدود هزار کارمند و عضو هیات علمی؛ یکی از بزرگترین جوامع توزیع و مدیریت اینترنت در منطقه را دارد. تعداد زیاد کاربر از یک سو و نیاز به قوانین متعدد و گاه پیچیده در مدیریت استفاده از آن موجب شده تا مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه نسبت به خریداری و بکارگیری یک محصول از شرکتی ایرانی اقدام نماید. در حال حاضر پهنای باند اینترنت دانشگاه 300 mbps است.