تهیه راهکارهای بومی

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۸
تعداد بازدید:۱۲۱۶
اغلب سیستمها و راهکارهای مورد استفاده در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه کاشان توسط کارشناسان مرکز تهیه شده است. بدلیل ارتباطات و مناسبات کاری قوی با مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد؛ بخش قابل توجهی از سیستمهای ما از نرم افزارهای دانشگاه فردوسی (سدف) است اما تمامی آنها برمبنای نیازها و درخواستهای رسیده
تهیه راهکارهای بومی

اغلب سیستمها و راهکارهای مورد استفاده در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه کاشان توسط کارشناسان مرکز تهیه شده است. بدلیل ارتباطات و مناسبات کاری قوی با مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد؛ بخش قابل توجهی از سیستمهای ما از نرم افزارهای دانشگاه فردوسی (سدف) است اما تمامی آنها برمبنای نیازها و درخواستهای رسیده از بخشهای مختلف دانشگاه بازنویسی و اصلاح شده و از این حیث می توان آنها را نسخه ای بومی برای دانشگاه کاشان دانست. برخی از سیستمها نیز از ابتدا توسط کارشناسان مرکز تهیه شده است. تعداد کمی از نرم افزارهای دانشگاه کاشان بدلایل فنی، توجیهات اقتصادی یا شکل پروژه به صورت برونسپاری و در خارج از مرکز پیاده سازی شده است.