لیست کارشناسان

نامنام خانوادگیتلفنسمتآدرس
مهدیاسدی3361کارشناس وب سایت و آموزشساختمان پروفسور ارشدی - طبقه وسط - مرکز فناوری اطلاعات - اتاق شماره 22
محمدرضاآدینه3369کارشناس وب سایت و آموزشساختمان پروفسور ارشدی - طبقه پایین - مرکز فناوری اطلاعات - اتاق شماره 1
محسنبوجار آرانی3364کارشناس مسئول نرم افزارساختمان پروفسور ارشدی - طبقه وسط - مرکز فناوری اطلاعات - اتاق شماره 22
رضاحمصی2999کارشناس شبکهدانشکده علوم پایه - مرکز فناوری اطلاعات
حسینخداشناس3358کارشناس مسئول سخت افزارساختمان پروفسور ارشدی - طبقه وسط - مرکز فناوری اطلاعات - اتاق شماره 22
ابوالفضلخدمتی3363کارشناس مسئول وب سایت و آموزشساختمان پروفسور ارشدی - طبقه پایین - مرکز فناوری اطلاعات - اتاق شماره 1
مهدیخیرخواه3368کارشناس وب سایت و آموزشساختمان پروفسور ارشدی - طبقه پایین - مرکز فناوری اطلاعات - اتاق شماره 1
عباسصانعی3353کارشناس سخت افزارساختمان پروفسور ارشدی - طبقه وسط - مرکز فناوری اطلاعات - اتاق شماره 15
علیطهماسبی نوش آبادی3366کارشناس وب سایت و آموزشساختمان پروفسور ارشدی - طبقه پایین - مرکز فناوری اطلاعات - اتاق شماره 1
مهدیهفلاح3365کارشناس وب سایت و آموزشساختمان پروفسور ارشدی - طبقه پایین - مرکز فناوری اطلاعات - اتاق شماره 23
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.