لیست کارشناسان

نامنام خانوادگیتلفنسمتآدرس
مهدیاسدی3361کارشناس وب سایت و آموزشساختمان پروفسور ارشدی - طبقه زیرین - اتاق 1
محسنبوجار آرانی3364کارشناس مسئول نرم افزارساختمان پروفسور ارشدی - طبقه زیرین - اتاق 6
رضاحمصی2999کارشناس شبکهدانشکده علوم پایه - مرکز فناوری اطلاعات
حسینخداشناس3358کارشناس مسئول سخت افزارساختمان پروفسور ارشدی - طبقه زیرین - اتاق 1
ابوالفضلخدمتی3363کارشناس مسئول وب سایت و آموزشساختمان پروفسور ارشدی - طبقه زیرین - اتاق 10
مهدیخیرخواه3368کارشناس وب سایت و آموزشساختمان پروفسور ارشدی - طبقه زیرین - اتاق 10
عباسصانعی3353کارشناس سخت افزارساختمان پروفسور ارشدی - طبقه زیرین - اتاق 1
علیطهماسبی نوش آبادی3362کارشناس وب سایت و آموزشساختمان پروفسور ارشدی - طبقه زیرین - اتاق 10
مهدیهفلاح3365کارشناس وب سایت و آموزشساختمان پروفسور ارشدی - طبقه بالا - اتاق 1
محمدرضانورورزی4455مسئول دفترساختمان پروفسور ارشدی - طبقه زیرین - اتاق 3
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.