مرکز رایانه و فناوری اطلاعات

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • لیست اسامی کارشناسان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   محمدرضا   آدینه   مهندسی کامپیوتر   کارشناس   مرکز رایانه و فناوری اطلاعات   کارشناسی 
 2   محسن   بوجار آرانی   مهندسی کامپیوتر   کارشناس مسئول نرم افزار   مرکز رایانه و فناوری اطلاعات   کارشناسی ارشد 
 3   ولی الله   حاج شیخیان      مسئول دفتر   مرکز رایانه و فناوری اطلاعات   دیپلم 
 4   ابوالفضل   حلوائی نیاسر   مهندسی برق   مدیر   مرکز رایانه و فناوری اطلاعات   دکتری 
 5   سید رضا   حمصی      کارشناس شبکه   مرکز رایانه و فناوری اطلاعات    
 6   حسین   خداشناس   مهندسی کامپیوتر   کارشناس مسئول سخت افزار   مرکز رایانه و فناوری اطلاعات   کارشناسی 
 7   ابوالفضل   خدمتی   مهندسی کامپیوتر   کارشناس مسئول وب سایت و آموزش   مرکز رایانه و فناوری اطلاعات   کارشناسی ارشد 
 8   مهدی   خیرخواه   مهندسی کامپیوتر   کارشناس   مرکز رایانه و فناوری اطلاعات   کارشناسی ارشد 
 9   علی   طهماسبی نوش آبادی   مهندسی کامپیوتر   کارشناس وب سایت و آموزش   مرکز رایانه و فناوری اطلاعات   کارشناسی ارشد 
 10   سید مهدی   مصطفوی الحسینی   مهندسی کامپیوتر   کارشناس نرم افزار   مرکز رایانه و فناوری اطلاعات   کارشناسی 
 11   محمدحسن   ملکیان   مهندسی کامپیوتر   کارشناس وب سایت و آموزش   مرکز رایانه و فناوری اطلاعات   کارشناسی 
 12   محمد   ناظمی   مهندسی کامپیوتر   کارشناس سخت افزار   مرکز رایانه و فناوری اطلاعات   کارشناسی ارشد 
 13   سید امیرحسین   نیکوکار نوش آبادی   مهندسی کامپیوتر   کارشناس وب سایت و آموزش   مرکز رایانه و فناوری اطلاعات   کارشناسی